ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების , ნაპირდამცავი ან /და ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის

Publish date: 12 March, 2019
End date: 14 March, 2019

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ელექტრონულ ტნედერს აუქციონის გარეშე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2020 წლებში განსახორციელებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების , ნაპირდამცავი ან /და ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებაზე.

See link
Share page