ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
პეტიცი პანკისის ხეობის მოსახლებისთვის იაფი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნის შესახებ. . . 05/27/2020 05/27/2020 .
სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 001 დადგენილება 01/03/2020 01/03/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 001 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 001 დადგენილება 01/03/2019 01/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სესხის აღების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ 001 განკარგულება 01/10/2017 01/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 001 ბიუროს ოქმი 01/22/2019 01/22/2019 საკრებულო (ბიურო)
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0010 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0010 დადგენილება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0010 განკარგულება 03/23/2017 03/23/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების 2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 0011 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0011 დადგენილება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 08/27/2020 08/27/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,დუისი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,დუისი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0012 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0012 დადგენილება 08/07/2019 08/07/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,მატანი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,მატანი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0013 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0013 დადგენილება 08/07/2019 08/07/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0013 დადგენილება 09/02/2020 09/02/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ზემო ალვანი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ზემო ალვანი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0014 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0014 დადგენილება 09/04/2019 09/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ქისტაური წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ქისტაური წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0015 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0015 დადგენილება 10/02/2019 10/02/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0016 დადგენილება 11/06/2019 11/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ზემო ხოდაშენი წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ზემო ხოდაშენი წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0016 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0017 დადგენილება 12/04/2019 12/04/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
,,ოჟიო წყალი“-ს ლიკვიდაცია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,ოჟიო წყალი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0017 განკარგულება 04/03/2017 04/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0018 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0019 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 002 ბიუროს ოქმი 01/30/2019 01/30/2019 საკრებულო (ბიურო)
№74განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 002 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 002 დადგენილება 01/03/2019 01/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 002 განკარგულება 01/31/2017 01/31/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 002 დადგენილება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილების შეტანა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0020 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 0021 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დამტკიცებისშესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 0021 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ გირევის რეგულირების ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ გირევის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0022 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დამტკიცებისშესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. 0022 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0023 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 0023 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დიკლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დიკლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0024 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.399 , ფართობი- 654 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0024 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დოჭუს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დოჭუს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0025 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ბოჭორნის (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო--სამეურნეო დანიშნულების (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.425) 1861კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით სარგებლობის (აღნაგობის ) უფლებით გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 0025 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ბოჭორნის (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო--სამეურნეო (ხაზობრივი ნაგებობა, წყლის მილსადენი 1376 გრძივი მეტრი) (საკადასტრო კოდი N 50.00.192, ) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით (აღნაგობით) უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0026 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ეთელთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ეთელთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0026 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.422 , ფართობი- 1904 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0027 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლების ზემო ალვნის და ქვემო ალვნის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების, სოფლების ზემო ალვნის და ქვემო ალვნის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0027 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.428 , ფართობი- 705 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0028 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ინდურთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სოფელ ინდურთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0028 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages