ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.402 , ფართობი- 382 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0029 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 003 ბიუროს ოქმი 02/27/2019 02/27/2019 საკრებულო (ბიურო)
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ ავტომობილის გადაცების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 003 განკარგულება 02/06/2017 02/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 01/22/2019 01/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 003 დადგენილება 02/13/2020 02/13/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ ცალკეულ საკითხთა შესწავლის მიზნით, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 003 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, თუშეთის ქუჩა N2 მდებარე შენობის მეორე სართულზე არსებული 15 კვ,მ არასაცხოვრებელი ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტით, სსიპ „ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 0030 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ფარსმის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ფარსმის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0030 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სოფ მატანში მდებარე, ყოფილი პროფ. ტექ. სასწავლებლის (ობიექტი პირობითი №15) 4227,0 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი - 50.11.36.050) პირდაპირი განკარგვის წესით, ორი წლის ვადით სსიპ „ეროვნული საშენი მეურნეობისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 0031 განკარგულება 05/01/2017 05/01/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ შენაქოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ შენაქოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0031 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ჯვარბოსელის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ჯვარბოსელის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0032 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მივლინების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გერმანიაში მივლინების შესახებ 0034 განკარგულება 06/05/2017 06/05/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დამატებით დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 0035 განკარგულება 06/30/2017 06/30/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0036 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 აპრილის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0037 განკარგულება 07/03/2017 07/03/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით,თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. ზ. ალვანში, კულტურის სახლის შენობაში მდებარე 32.1კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით ააიპ სპორტული კლუბი „თუშეთის“ ფუნქციონირებისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0038 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალებების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.ა.ი.პ “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0039 განკარგულება 07/12/2017 07/12/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/04/2020 03/04/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ . 004 განკარგულება 01/18/2018 01/18/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 004 დადგენილება 03/06/2019 03/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 004 განკარგულება 02/17/2017 02/17/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად წესის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 0040 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 0041 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გეგმის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმისა და თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლებების-ომალო, დართლო , ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების- ზემო ალვნისა და ქვემო ალვნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების დამტკიცების თაობაზე 0042 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. ახმეტაში, ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. N49 მდებარე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის (საკადასტრო კოდი 50.04.47.069) მესამე სართულზე არსებული 82,9 კვ,მ არასაცხოვრებელი ფართის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროსათვის, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0043 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, თუშეთში სოფელ ჩიგლაურთას ტერიტორიაზე („ჩიგლაურთას კეხი“) მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (იჯარა) უფლების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0044 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფს“ საქართველოს ,,მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის“ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,მერსი ქორფსი“-სგან გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0045 განკარგულება 08/07/2017 08/07/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 0046 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების სასყიდლიანი უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრის შესახებ 0047 განკარგულება 08/10/2017 08/10/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ არასმთავრობო ორგანიზაცია „ჰეკს/ეპერი“-საგან სამხრეთ კავკასიის ოფისის პროექტის „მოლი კახეთში“ ფარგლებში გრანტის მიღებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 0048 განკარგულება 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ აწყურში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0049 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ.ახმეტაში, ჭავჭავაძის ქ. N15-ში მდებარე შენობის პირველი და მეორე სართულის მარჯვენა ფლიგერის უსასყიდლო უზუფრუქტით, ხუთი წლის ვადით ა(ა)იპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრისათვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 005 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ხმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, რუსთაველის ქუჩა N56-ში მდებარე შენობის I სართულზე 162.9 კვ.მ. არასაცხოვრებელი დანიშნულების ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 005 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/23/2020 03/23/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 005 დადგენილება 03/22/2019 03/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ საჩალეში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0050 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ქორეთში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0051 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ომალოში მდებარე უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით განკარგვისას საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 0052 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპრივატიზებო ნუსხაში ქონების დამატების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტად დამტკიცების შესახებ 0053 განკარგულება 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის N20 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 0054 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, სოფელ დუისში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0055 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის ნაწილის ააიპ “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის უვადო ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0056 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უძრავი ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქ. ახმეტაში, გ. ჭანტურიას ქ N1 (ყოფილი ლესელიძის ქ) მდებარე ახმეტის კულტურის სახლის (საკადასტრო კოდი 50.04.43.114) პირველ სართულზე არსებული 216,7 კვ, მ. არასაცხოვრებელი ფართის სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის უვადო სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 0057 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული, სოფელ დუისში მდებარე 701 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობა) უფლების გაცემის შესახებ 0058 განკარგულება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ს. ჩაჩხრიალაში მდებარე 10629 კვ.მ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით კოოპერატივ ,,მოდი მნახე“-ს ფუნქციონირებისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 006 განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ცენტრალური სტადიონისა და მასზე მდებარე შენობა - ნაგებობების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 006 განკარგულება 03/06/2018 03/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 006 დადგენილება 04/03/2019 04/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 006 დადგენილება 04/01/2020 04/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
#29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0065 დადგენილება 12/25/2018 12/25/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages