მუნიციპალიტეტის მერიაში ტრენინგი ჩატარდა

21 ივნისი, 2018

18-21 ივნისის ახმეტის მუნიიცპალიტეტის მერიაში სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ტრენერებმა ჩაატარეს მოკლევადიანი პრაქტიკულ სასერთიფიკატო კურსი თემაზე - საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა.სწავლებას მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები ესწრებოდნენ.

პროგრამის მიზანია საჯარო მოხელეთათვის საქმიანი ურთიერთობისას საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება; საქმიანი ქაღალდების მომზადება ენობრივი ნორმების

გათვალისწინებით; საქმიწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ორგანიზება; ცოდნის გაღრმავება საქმისწარმოების ეფექტურად წარმართვის მიმართულებებით; მსმენელების აღჭურვა იმ უნარ-ჩვევებით, რომლებიც

დაეხმარება მათ საჯარო სამსახურში საჭირო ზეპირი თუ წერილობითი კომუნიკაციისას და საქმისწარმოებისას დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის ეფექტურად

გამოიყენება.

 

გააზიარე