შესყიდვების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება არის ეკონომიკის სამსახურს დაქვემდებარებული განყოფილება

შესყიდვების განყოფილების ფუნქციები:
  • მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადება;
  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოება;
  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავება;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადება;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულება;
  • მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
გააზიარე