საკრებილოს რეგლამენტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი განსაზღვრავს: ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებას, სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამდებობის პირთა უფლება-მოვალეობებს, მუშაობის ორგანიზაციისა და საქმიანობის წესს.
Share page