მერიის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან; ადამიანური რესურსების მართვას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას. სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:
საქმისწარმოების განყოფილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

სამსახურის უფროსი - დავით აბულაძე

კონტაქტი:

☎ - 577 792 111

✉ - david.abula@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014 წ.წ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უფროსი ინსპექტორი, დეტექტივი
 • 2014 წლიდან დღემდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
დახურვა

ეკონომიკის სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება
მერიის ეკონომიკის სამსახური არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, ქონების მართვას, მუნიციპალიტეტის ქონებით სარგებლობისა და გამოყენების წესებზე მონიტორინგს, მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადებას, მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შემუშავებას, აღნიშნული პირობების შესრულებას, მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას და სხვა. ეკონომიკის სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:
ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება შესყიდვების განყოფილება ქონების მართვის და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

სამსახურის უფროსი - მარიკა სააკაძე

კონტაქტი:

☎ - 599 85 78 54

✉ - marikasaakadze@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან დღემდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი;
 • 2010-2018 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვის განყოფილების უფროსი;
 • 2008-2010 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიიცპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი;
 • 2006-2008 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოოლიტიკის მუნიციპალური შესყიდვების ადგილობრივი არასაგადასახადო გადასახადებისა და მოსაკრებლების მთავარი სპეციალისტი;
 • 2005-2006 წ.წ ქ.ახმეტის გამგეობის საფინანსო-ეკონომიკური მონიტორინგის უფროსი სპეციალისტი;
 • 2001 -2004 წ.წ შემოსავლების სამსახურის საგდასახადო ინსპექტორი;
 • 1991-2000 წ.წ ახმეტის საგადასახადო ინსპექციაში საწარმოთა დაბეგვრის განყოფილების უფროსი;
 • 1981-1991 წ.წ ახმეტის საფინანსო განყოფილების საშემოსავლო ინსპექციის უფროსი ეკონომისტი;
 • 1976-1981 წ.წ თბილისის სპორტსაწარმოს ექსპერმანტალური ფაბრიკის საგეგმო განყოფილების ეკონომისტი;
დახურვა

იურიდიული სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულება
მერიის იურიდიული სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივ მომსახურებას. იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაშია ერთი განყოფილება:
ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

სამსახურის უფროსი - თინათინ შათირიშვილი

კონტაქტი:

☎ - 591 05 79 72

✉ - tinikoshatirishvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014 წლიდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი;
 • 2013-2014 წ.წ.ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი;
 • 2009-2011 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის მოსამართლის თანაშემწე;
 • 1999-2009 ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე;
 • 1995-1999 წ.წ. ახმეტის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციული და სააღსრულებო წარმოების ინსპექტორი;
 • 1990 - 1995 წ.წ.ახმეტის რაიონის სასამართლოს სხდომის მდივანი;
დახურვა

განათლების,კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება
მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საკითხთა მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.სამსახურის დაქვემდებარებაშია ერთი განყოფილება:
სკოლამდელი განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

სამსახურის უფროსი - ოლია ხოხობაშვილი

კონტაქტი:

☎ - 599 85 79 49

✉ - fiqriaqafianidze@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2009 წლიდან დღემდე განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი;
 • 1997-2003 წ.წ. კომერციული ფირმა ,, ორბის“ დირექტორის მრჩეველი;
 • 1992-1997 წ.წ. კომერციული ფირმა ,, ორბის“ დირექტორის მოადგილე;
 • 1990 წ.წ. ახმეტის ბიოქიმიური ქარხნის უსაფრთხოების ინჟინერი;
 • 1986 - 1990 წ.წ. ახმეტის საკონსერვო ქარხანა;
 • 1981-1983 წ.წ. ვორონეჟის უსმანის სასათბურე მეურნეობა;
 • 1979- 1981 წ.წ. ახმეტის სატყეო კომბინატი;
დახურვა

შიდა აუდიტის სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
მერიის შიდა აუდიტის სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას, ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას.

სამსახურის უფროსი - გიორგი გახუტიშვილი

კონტაქტი:

☎ - 599 15 59 19

✉ - g.gaxutishvili1@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014 წლიდან დღემდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი;
 • 2012წ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზ. ხოდაშნის რწმუნებული;
 • 1991-1992 ზემო ხოდაშენის მევენახოების მეურნეობა
დახურვა

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის დებულება
მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციასა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას; მშენებლობის ნებართვის თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას. ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და განვითარებას. სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის განყოფილება ექვემდებარება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის სტრუქტურაში შედის სამი განყოფილება:
ინფრასტრუქტურის განყოფილება ძეგლთა დაცვის განყოფილება სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის განყოფილება
დახურვა

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტურ გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას. სამსახურის სტრუქტურაში შედის ერთი განყოფილება:
სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

სამსახურის უფროსი - მარინა მაისურაძე

კონტაქტი:

☎ - 599 85 78 76

✉ - marinamaisuradze268@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი
 • 2016-2018 წ.წ საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალრი შესყიდვების საფინანსო-საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი
 • 2015-2016 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტი გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვებუის მტავარი სპეციალისტი
 • 2014-2015 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო,ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
 • 2007-2014 წ.წ გამგეობის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 • 2006-2007 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილების გამგე
 • 1991-2006 წ.წ ახმეტის საფინანსო განყოფილების საბიუჯეტო ინსპექციის გამგის მაოდგილე
 • 1991წ ახმეტის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ეკონომისტი
 • 1990-1991 წ.წ თიანეთის რაიკოოპერატივი ბუღალტერი
 • 1988-1990 წ.წ ახმეტის სოცუზრუნველყოფის განყოფილების სუფროსი მოანგარიშე
 • 1982-1983 წ.წ ქისტაურის მევენახეობის მეურნეობის მუშა
დახურვა

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება
მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას; მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებათა განხორციელებას; ჯანდაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას; უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაწესებულებათა შექმნისა და რეორგანიზაციის საკითხებზე; უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრის უზრუნველყოფას; მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

სამსახურის უფროსი - ნათელა ექვთიმიშვილი

კონტაქტი:

☎ - 599 85 78 84

✉ - nekvtimishvili@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 წლიდან მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი;
 • 2014-2015 წ.წ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი;
 • 2010-2014 წ.წ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი
 • 2000-2007 წ.წ. საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა ტექნიკური დახმარების ფონდი (TAG)
 • 1988-2000 წ.წ. ექიმები საზღვრების გარეშე ( MSF)
 • 1988 –1999 წ.წ. ახმეტის ინფექციური განყოფილების პედიატრ-ინფექციონისტი
 • 1984-1988 წ.წ. ახმეტის რაიონის რაი პედიატრი
 • 1983-1984 წ.წ. ახმეტის რაიონის პოლიკლინიკის პედიატრი
დახურვა

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

სამსახურის უფროსი - დავით დოინჯაშვილი

კონტაქტი:

☎ -551 31 00 98

✉ -davitidoinjashvili@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
 • 2015 -2018 წ.წ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვის საკითხებში.
 • 1990 - 2003 წ.წ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თბილისის მთავარი სამმართველოს თადარიგის მაიორი;
დახურვა

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური

ბიოგრაფია
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის დებულება
მუნიციპალიტეტის მერიის მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის სამსახური (შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების და მერის წარმომადგენელთა კოორდინირებული საქმიანობის ორგანიზებასა და ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობას მერიისა და საკრებულოს სამართლებრივი აქტების შესახებ, მუნიციპალიტეტის მერთან და სხვა თანამდებობის პირებთან ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობის შეხვედრის ორგანიზებას და სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

სამსახურის უფროსი - ბადრი ფილაშვილი

კონტაქტი:

☎ -577 52 39 12

✉ -badrifilashvili33@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
 • 2011 - 2017 წ.წ - განყოფილების უფროსი, კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახმეტის რაიონული სამმართველოს დუისის პოლიციის განყოფილება.
 • 2000 -2011 წ.წ - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამომძიებელი;
 • 1996 -1998 წ.წ - საქართველოს უშიშროების სამინისტრო,სადესანტო ,მოიერიშე ბრიგადის სნაიპერთა ასეულის მეთაური;
დახურვა