ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2018 წლის 5 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0018 დადგენილება 05/03/2023 05/03/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 0018 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0018 დადგენილება 12/25/2020 12/25/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 0019 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 6 აპრილის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, ბავშვის უფლებათა დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 აპრილის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0019 დადგენილება 05/03/2023 05/03/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0019 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დებულების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 002 დადგენილება 01/03/2019 01/03/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 002 განკარგულება 01/31/2017 01/31/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 002 დადგენილება 02/05/2020 02/05/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 002 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 002 ბიუროს ოქმი 01/30/2019 01/30/2019 საკრებულო (ბიურო)
№74განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017წლის 4 დეკემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 002 განკარგულება 01/08/2018 01/08/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2021 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 002 დადგენილება 02/03/2021 02/03/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოციალური დახმარების პროგრამაში ცვლილების შეტანა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2019 წლის პროგრამის და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0020 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0020 დადგენილება 05/03/2023 05/03/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის, საჯარო მოსამსახურეთა რანგირებისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0020 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დამტკიცებისშესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 0021 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების თაობაზე 0021 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0021 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0021 დადგენილება 07/05/2023 07/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების, მათი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 0022 დადგენილება 08/02/2023 08/02/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დამტკიცებისშესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. 0022 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ გირევის რეგულირების ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ გირევის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0022 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს თანამდებობის პირთა სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა სარგოების დამტკიცების შესახებ 0022 დადგენილება 12/17/2021 12/17/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს წევრების ხარჯების ოდენობისა და მისი ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობისა და მისი ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ 0023 დადგენილება 01/10/2022 01/10/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 0023 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დართლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0023 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 0024 დადგენილება 01/20/2022 01/20/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.399 , ფართობი- 654 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0024 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დიკლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დიკლოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0024 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ბოჭორნის (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო--სამეურნეო დანიშნულების (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.425) 1861კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით სარგებლობის (აღნაგობის ) უფლებით გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 0025 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ დოჭუს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ დოჭუს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0025 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2022 წლის 10 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობისა და მისი ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0025 დადგენილება 02/02/2022 02/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 0026 დადგენილება 03/02/2022 03/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ბოჭორნის (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო--სამეურნეო (ხაზობრივი ნაგებობა, წყლის მილსადენი 1376 გრძივი მეტრი) (საკადასტრო კოდი N 50.00.192, ) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით (აღნაგობით) უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0026 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ეთელთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ეთელთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0026 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2022 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0027 დადგენილება 03/02/2022 03/02/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.422 , ფართობი- 1904 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0027 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფლების ზემო ალვნის და ქვემო ალვნის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებების, სოფლების ზემო ალვნის და ქვემო ალვნის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0027 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0028 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.428 , ფართობი- 705 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0028 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ინდურთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სოფელ ინდურთას ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0028 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 04/06/2022 04/06/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გაცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ომალოს (თუშეთი) ტერიტორიაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N 50.26.33.402 , ფართობი- 382 კვმ ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით უსასყიდლოდ ერთი წლის ვადით გაცემაზე თანხმობის შესახებ 0029 განკარგულება 04/20/2017 04/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ თუშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის დასახლების - სოფელ ომალოს ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ 0029 დადგენილება 12/24/2019 12/24/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 003 დადგენილება 02/13/2020 02/13/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 01/22/2019 01/22/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ ავტომობილის გადაცების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა(ა)იპ. “თუშეთის დაცული ლანდშაფტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 003 განკარგულება 02/06/2017 02/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 მაისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 003 დადგენილება 01/09/2023 01/09/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 003 ბიუროს ოქმი 02/27/2019 02/27/2019 საკრებულო (ბიურო)

Pages