ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ ; 44 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი, ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ; 45 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ; ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ; 46 დადგენილება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 47 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ; 48 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში (მერია/ საკრებულოს აპარატი) სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის N27 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 49 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; „ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების და ტაბელის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 აპრილის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 50 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მაისის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 51 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,,საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 52 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; ,ახმეტის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 53 დადგენილება 06/21/2018 06/21/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 55 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დებულების დამტკიცების შესახებ „ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 56 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ,,თვითმმართველი ერთეულის–ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) შედგენაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 57 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ 58 დადგენილება 07/04/2018 07/04/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 60 განკარგულება 08/27/2018 09/27/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2013 წლის 27 სექტემბრის N39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ერთიანი სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის მოქმედების წესისა და სამუშაო რეჟიმის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 სექტემბრის N39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; 61 დადგენილება 09/05/2018 09/05/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№57დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ „თვითმმართველი ერთეულის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) შედგენაზე უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრის შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №57 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 62 დადგენილება 10/03/2018 10/03/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესა ახმეტის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მიღბული ბრძანება. N19 ბრძანება 01/05/2019 01/09/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია
ახმეტის გამგებლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი 2017 წლის 4 მაისს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მრჩეველთა საბჭო ჩატარდა,რომელზეც სოფელ ქისტაურის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის განხილვა მოეწყო. N2 მრჩეველთა საბჭოს ოქმი 05/04/2017 05/15/2017 გამგებლის მჩეველთა საბჭო

Pages