ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური“-სათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებპირდაპირი განკარგვის წესით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ორი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 07/21/2021 07/21/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა/მანქანა „GAZ C41R13“-ის თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის სპეციალიზებული ა/მანქანა „GAZ C41R13“-ის ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარეგანათების სამსახური“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფ.ზ.ალვანში, კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე მდებარე 37.9კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ 021 განკარგულება 05/07/2018 05/07/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„სოფელ ქისტაურის სპორტ-დარბაზის აღჭურვა სავარჯიშო ინვენტარით“ განსახორციელებლად საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოსაგან გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტის „სოფელ ქისტაურის სპორტ-დარბაზის აღჭურვა სავარჯიშო ინვენტარით“ განსახორციელებლად საქართველოში ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოსაგან გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 022 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის უპირობო ელექტრონული აუქციონის წესით დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფ. დუისში მდებარე 70017კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი, მრავალწლიანი) მიწის ფართის უპირობო ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 022 განკარგულება 05/01/2019 05/01/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 022 დადგენილება 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 8987 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 8987 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.12.38.376) ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 022 განკარგულება 07/05/2023 07/05/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 022 ბიუროს ოქმი 08/22/2017 08/22/2017 საკრებულო (ბიურო)
რიგგარეშე სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 022 საკრებულოს ოქმი 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
(20026.0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა) ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქვემო ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის (20026.0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა) ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 022 განკარგულება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ; ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ოჟიოში, კულტურის სახლის შენობაში პირველ და მეორე სართულზე მდებარე ორი ოთახის, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ; 022 განკარგულება 06/06/2018 06/06/2018 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყეპარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ავტოსატრანსპორტო საშუალების “FORD TranziT” სახ. ნომრით JJ387VV ა.(ა).ი.პ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყეპარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 022 განკარგულება 07/21/2021 07/21/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქვ. ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქვ. ალვანში მდებარე ფეხბურთის მოედნის (20026.0კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა) ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი თუშეთი“- სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 022 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისათვის გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 023 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალისგან საქართველოში“ (ს/ნ - 404599939) გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ საგრანტო პროექტის „შემოქმედებითი კომპასი“ განსახორციელებლად „გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალისგან საქართველოში“ (ს/ნ - 404599939) გრანტის მისაღებად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ 023 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სატრანსპორტო საშუალების ვაზ 21213-ის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ვაზ 21213-ის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში დამტკიცებისა და უპირობო ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 023 განკარგულება 05/01/2019 05/01/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
№ 3 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2017 წლისპროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის № 3 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე 023 დადგენილება 08/22/2017 08/22/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 023 განკარგულება 08/02/2023 08/02/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
30.23 კვ.მ ფართობის ა(ა)იპ „ეთნოგრაფიული და ეთნიკური ჯგუფების განვითარებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ საკობიანოში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე არსებული 30.23 კვ.მ ფართობის ა(ა)იპ „ეთნოგრაფიული და ეთნიკური ჯგუფების განვითარებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 023 განკარგულება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 023 საკრებულოს ოქმი 09/04/2017 09/04/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს ოქმი 023 ბიუროს ოქმი 09/01/2017 09/01/2017 საკრებულო (ბიურო)
1038კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის საიჯარო ქირის საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში (ე.წ ბექისძირი) მდებარე 1038კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 023 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 ოქტომბრის №57 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 024 დადგენილება 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
3971კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის საიჯარო ქირის საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფ. ომალოში მდებარე 3971კვ.მ სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 024 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ 024 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქისტაურში მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის30%-იანი ფასდაკლებით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ქისტაურში მდებარე 4250.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე დამაგრებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ - 50.10.36.382) განმეორებითი პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით, 30%-იანი ფასდაკლებით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 024 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ი შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვაზე გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ 024 განკარგულება 05/01/2019 05/01/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 024 საკრებულოს ოქმი 10/02/2017 10/02/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 024 ბიუროს ოქმი 09/29/2017 09/29/2017 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 96144 კვ.მ მიწის ნაკვეთის იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ხორხელში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 96144 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.12.32.222) ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 024 განკარგულება 08/02/2023 08/02/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლევან ოღაძის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლევან ოღაძის სახელის მინიჭებისას გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ 024 განკარგულება 08/03/2022 08/03/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კამაცუ PW 160-7-ის განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ 2020 წლის 29 მაისს ელექტრონული აუქციონის წესით ვერ გაყიდული, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბორბლიანი ექსკავატორის კამაცუ PW 160-7-ის განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე, საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 30%-იანი ფასდაკლებით პრივატიზების, საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ 025 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო ქუჩისთვის ალექსანდრე სულხანიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული მებრძოლის ალექსანდრე სულხანიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 025 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ხუთი ერთეული უძრავი ქონების, პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ხუთი ერთეული უძრავი ქონების, პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 025 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფელ შახვეტილაში მდებარე მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ შახვეტილაში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 3601.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ - 50.13.32.149) ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 025 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მორიგი სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 025 საკრებულოს ოქმი 11/06/2017 11/06/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბიუროს სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 025 ბიუროს ოქმი 11/03/2017 11/03/2017 საკრებულო (ბიურო)
სოფელ მაღრაანში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 8443.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მაღრაანში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) 8443.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 50.09.31.278) ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის ქირის საწყისი წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ 025 განკარგულება 08/02/2023 08/02/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 025 განკარგულება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
439კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის საიჯარო ქირის საფასურის დამტკიცება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ახმეტაში, საბეროს დასახლებაში მდებარე 439კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების (სახნავი) მიწის ფართის ელექტრონული აუქციონის წესით, იჯარის ფორმით განკარგვისას, საიჯარო ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 026 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო ქუჩისთვის ბაჩუკი ფეიქრიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სამხედრო- სავალდებულო სამსახურში ტრაგიკულად დაღუპული ბაჩუკი ფეიქრიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 026 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სოფ. მატანში მდებარე შვიდი ერთეული უძრავი ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფ. მატანში მდებარე შვიდი ერთეული უძრავი ქონების, ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 026 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქალაქ ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა №50-ში მდებარე შენობის მე-2 სართულზე 10.4 კვ.მ ფართობის ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა №50-ში მდებარე შენობის (ს/კ - 50.04.42.597) მე-2 სართულზე 10.4 კვ.მ ფართობის ელექტრონული აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ 026 განკარგულება 05/01/2024 05/01/2024 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
სხდომის ოქმი ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 026 საკრებულოს ოქმი 11/20/2017 11/20/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ქ. ახმეტაში, ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე 55.0 კვ.მ. ფართობის ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, უსასყოდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ახმეტაში, ილია ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე შენობის (ს/კ - 50.04.42.100) პირველ სართულზე მდებარე 55.0 კვ.მ. ფართობის ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, უსასყოდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 026 განკარგულება 08/02/2023 08/02/2023 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
შპს „მარანი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ მატანში მდებარე შენობისა და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის შპს „მარანი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 026 განკარგულება 06/06/2019 06/06/2019 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
111911.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და 5000.0კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით,პირობიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, სოფელ ფიჩხოვანში მდებარე 111911.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და 5000.0კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის, ქირის საწყისი საფასურისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 027 განკარგულება 07/01/2020 07/01/2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 027 დადგენილება 12/18/2017 12/18/2017 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
უსახელო ქუჩისთვის გივი ახალაურის სახელის მინიჭების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი ახალაურის სახელის მინიჭების შესახებ 027 განკარგულება 09/07/2022 09/07/2022 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1328 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების, ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 1328 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართის საპრივატიზებო ნუსხაში დამტკიცებისა და პირობიანი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის დამტკიცების შესახებ 027 განკარგულება 08/04/2021 08/04/2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages